การให้บริการ

• การตรวจวิเคราะห์จำแนกอัญมณีธรรมชาติ สังเคราะห์ และเลียนแบบ
• การตรวจสอบการผ่านการปรับปรุงคุณภาพของอัญมณี
• การตรวจวิเคราะห์จำแนกเพชรธรรมชาติ เพชรสังเคราะห์หรืออัญมณีเลียนแบบเพชร
• การตรวจวิเคราะห์เพื่อระบุแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์ของอัญมณี (ทับทิม ไพลิน และ มรกต)

 
1. รายงานผลการตรวจสอบโดยมีใบรายงานผล (I.D. REPORT)
      ที่ระบุ ชนิด ประเภท สัดส่วน น้ำหนัก คำอธิบายที่ชัดเจน รวมทั้งมีภาพถ่ายสีดิจิตัลของอัญมณีด้วย ข้อมูลรายงานผลการตรวจสอบพร้อมทั้งภาพถ่ายสีระบบดิจิตัลของอัญมณีจะถูกพิมพ์ลงบนกระดาษชนิดพิเศษซึ่งมีสติกเกอร์สามมิติโฮโลแกรมติดผนึกอยู่เพื่อป้องกันการปลอมแปลงโดยมีนักอัญมณีศาสตร์ 2 คนลงชื่อรับรองกำกับ

 ตัวอย่างใบรายงานผล (ID REPORT)


2. รายงานผลการตรวจสอบโดยมีใบรายงานผลขนาดเล็ก (ID PROTO CARD)
      ระบุ ชนิด ประเภท สัดส่วน น้ำหนัก รวมทั้ง คำอธิบายความสั้นๆ มีขนาดกะทัดรัด สะดวกแก่การพกพา

ปกหน้า, หลัง และ ด้านใน ของใบรายงานผลขนาดการ์ดมีรูปภาพ (ID PROTO CARD)


3. รายงานผลการตรวจสอบแบบมีใบรายงานผลขนาดการ์ด (ID CARD)
      ระบุ ชนิด ประเภท สัดส่วน น้ำหนัก รวมทั้งคำอธิบายความสั้นๆ มีขนาดกะทัดรัด สะดวกแก่การพกพา
 
 
ปกหน้า, หลัง และ ด้านใน ของใบรายงานผลขนาดการ์ด (ID CARD)


4. รายงานผลการตรวจสอบมีใบรายงานผล (ID NOTE)
      มีเพียง ID NOTE ที่ระบุชนิด ประเภท สัดส่วน น้ำหนัก และคำอธิบายความสั้นๆ ของอัญมณีที่อยู่ในซองพลาสติกใสปิดผนึก

  
ตัวอย่าง ด้านหน้า และ หลัง ID NOTE


5. รายงานผลการตรวจสอบโดยไม่มีใบรายงานผล (VERBAL)
      มีเพียงการให้คำตอบอย่างเดียวไม่มีใบรับรอง

เครื่องมือพื้นฐาน (Basic Instruments)
 
เป็นชุดเครื่องมือที่สามารถใช้ตรวจสอบคุณสมบัติทางกายภาพ ขนาด น้ำหนัก ของอัญมณี เช่น เครื่องวัดค่าดัชนีหักเหแสง(Refractometer)โพลาริสโคป (Polariscope) กล้องจุลทรรศน์สำหรับส่องดูอัญมณี (Gem Microscope) แว่นขยายกำลังขยาย 10 เท่า (10x Loupe )เครื่องหาค่าความถ่วงจำเพาะ (Specific Gravity Balance) กล่องตรวจสอบการเรืองแสงยูวี (Day Light & UV-Lamp) สเปคโตรสโคป(Spectroscope) เครื่องวัดค่าการนำความร้อน (Diamond Tester: Thermal Conductivity Meter) เครื่องตรวจสอบมอยซาไนต์สังเคราะห์หรือเพชรโมอีส (C3 - Moissanite Tester) แผ่นกรองแสงดูอัญมณี (Chelsea Color Filter) อุปกรณ์ดูสีแฝดของอัญมณี(Dichroscope) และแสงชนิด Fiber Optic เป็นต้น

  
  
view